[1]
O. Borisenko, β€œIn Memory of Gennady Mykhailovych Zinovjev (18.04.1941–19.10.2021)”, Ukr. J. Phys., vol. 66, no. 11, p. 1009, Nov. 2021.