[1]
V. Degoda, M. Brodyn, M. Alizadeh, G. Podust, N. Pavlova, and B. Kozhushko, “Dipole-Center in ZnSe Crystals”, Ukr. J. Phys., vol. 67, no. 1, p. 62, Feb. 2022.