[1]
O. S. Bakai, “To the 80th birthday of Serhiy Mykhailovych Ryabchenko”, Ukr. J. Phys., vol. 65, no. 10, p. 831, Oct. 2020.