[1]
O. S. Bakai, β€œTo the 95th Birthday of Dmytro Vasylyovych Volkov (1925–1996)”, Ukr. J. Phys., vol. 65, no. 8, p. 737, Jul. 2020.