[1]
Y. B. Bazaliy, O. S. Bakai, V. G. Bar’yakhtar, V. M. Loktev, and L. Yu, “To the Memory of Moisei Isaakovych Kaganov”, Ukr. J. Phys., vol. 64, no. 12, p. 1154, Dec. 2019.