[1]
V. Vorobel, “Latest Results from Neutrino Oscillation Experiment Daya Bay”, Ukr. J. Phys., vol. 64, no. 7, p. 653, Sep. 2019.