[1]
V. F. Chekhun, K. A. Chalyy, Y. F. Zabashta, L. Y. Vergun, and B. V. Batsak, “Medical Physics: Molecular Aspects”, Ukr. J. Phys., vol. 60, no. 9, p. 892, Jan. 2019.