[1]
V. V. Gozhenko, “On Pendry’s Effective Electron Mass”, Ukr. J. Phys., vol. 60, no. 10, p. 1013, Jan. 2019.