[1]
M. S. Brodyn, M. S. Soskin, and G. V. Klimusheva, “To the 110-th Anniversary of Antonina Fedorivna Prikhot’ko’s Birthday (1906–1995)”, Ukr. J. Phys., vol. 61, no. 5, p. 463, Jan. 2019.