[1]
V. S. Chornyi, S. L. Skripka, B. Y. Lenyk, I. V. Basiuk, and O. Y. Nechyporuk, “Hybrid Resonance in the Split-Ring Resonator/Ferrite Structure in the C-Band”, Ukr. J. Phys., vol. 61, no. 8, p. 727, Jan. 2019.