[1]
V. Litvinov, I. Okseniuk, D. Shevchenko, V. Koppe, V. Bobkov, and V. Chornous, “SIMS Study of the Surface of TiFe Hydride Forming Alloy”, UJP, vol. 62, no. 3, p. 195, Dec. 2018.