[1]
I. I. Fedirchyk, O. A. Nedybaliuk, V. Y. Chernyak, and V. P. Demchina, “Plasma-Liquid System with Reverse Vortex Flow for Plasma-Catalytic Reforming”, Ukr. J. Phys., vol. 62, no. 5, p. 372, Dec. 2018.