[1]
A. G. Zagorodny, “In Memory of Ivan Vasylyovych Simenog”, Ukr. J. Phys., vol. 59, no. 8, p. 841, Oct. 2018.