[1]
S. G. Orlovskaya, V. V. Kalinchak, M. S. Shkoropado, F. F. Karimova, V. Y. Chernyak, and O. Y. Vergun, “Investigation of the Burning of Paraffin Droplets”, Ukr. J. Phys., vol. 59, no. 4, p. 396, Oct. 2018.