[1]
A. Y. Vidil, I. V. Zavislyak, and M. O. Popov, “Relaxation at Nonlinear Ferromagnetic Resonance”, Ukr. J. Phys., vol. 59, no. 2, p. 141, Oct. 2018.