[1]
M. O. Azarenkov, “In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai”, Ukr. J. Phys., vol. 58, no. 12, p. 1204, Oct. 2018.