[1]
V. M. Gorkavenko, I. V. Rudenok, and S. I. Vilchynskiy, “Generation of the Leptonic Asymmetry in the Sterile Neutrino Hadronic Decays”, Ukr. J. Phys., vol. 58, no. 9, p. 811, Oct. 2018.