[1]
V. Shvets and S. Kozytskiy, “Thermodynamics of Metallic Helium”, UJP, vol. 58, no. 5, p. 458, Oct. 2018.