[1]
I. M. Bolesta, I. N. Rovetskii, S. R. Velgosh, S. V. Rykhlyuk, I. D. Karbovnyk, and N. V. Gloskovskaya, “Morphology and Optical Properties of Nanostructures Formed in Non-Stoichiometric CdI2 Crystals”, Ukr. J. Phys., vol. 63, no. 9, p. 816, Sep. 2018.