[1]
V. Y. Kudrya, V. M. Yashchuk, A. P. Naumenko, Y. Mely, T. V. Udod, and Y. S. Kreminska, “Spectral Properties of Single-Stranded Viral DNA Fragment”, Ukr. J. Phys., vol. 63, no. 10, p. 912, Oct. 2018.