[1]
G. M. Gomonai, O. B. Shpenyk, V. T. Maslyuk, and A. M. Zavilopulo, “Volodymyr Mykhailovych Mazur (to 75th anniversary of his birthday)”, Ukr. J. Phys., vol. 63, no. 6, p. 573, Jul. 2018.