[1]
V. Myhal and O. Derzhko, “Wetting under Electromagnetic Resonance Irradiation”, UJP, vol. 63, no. 2, p. 150, Mar. 2018.