[1]
N. Kutsevol, A. Naumenko, V. Chumachenko, O. Yeshchenko, Y. Harahuts, and V. Pavlenko, “Aggregation Processes in Hybrid Nanosystem Polymer/Nanosilver/Cisplatin”, Ukr. J. Phys., vol. 63, no. 6, p. 513, Jul. 2018.