Indutnyi, I., Yukhymchuk, V., Mynko, V., Mamykin, S., Mazur, N., Isaieva, O., Dzhagan, V., Danko, V., Yefanov, V., Korchovyy, A. and Lytvyn, P. (2024) “Shape Effect of Laterally Ordered Nanostructures on the Efficiency of Surface-Enhanced Raman Scattering”, Ukrainian Journal of Physics, 69(1), p. 11. doi: 10.15407/ujpe69.1.11.