Bondar, M., Goncharov, O., Dobrovolskyi, A., Manzhara, V., Poroshyn, V. and Tsiolko, V. (2022) β€œIn Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022)”, Ukrainian Journal of Physics, 67(6), p. 468. doi: 10.15407/ujpe67.6.468.