Normuradov, M., Khozhiev, S., Dovranov, K., Davranov, K., Davlatov, M. and Khollokov, F. (2023) “Development of Technology for Obtaining Nanosized Heterostructured Films by Ion-Plasma Deposition”, Ukrainian Journal of Physics, 68(3), p. 210. doi: 10.15407/ujpe68.3.210.