Dzhagan, V., Pirko, Y., Buziashvili, A., Plokhovska, S., Borova, M., Yemets, A., Mazur, N., Kapush, O. and Yukhymchuk, V. (2022) “Two-Photon Exchange in Elastic Electron Scattering on Hadronic Systems”, Ukrainian Journal of Physics, 67(1), p. 80. doi: 10.15407/ujpe67.1.80.