Borisenko, O., Gorenstein, M., Gusynin, V., Zagorodny, A., Zasenko, V., Izotov, Y., Kukhtin, V., Lev, B., Loktev, V., Martynov, E., Pashitskii, E., Perepelytsya, S., Petrov, E., Ryabchenko, S., Sinyukov, Y., Sitenko, Y., Shelest, A. and Shul’ga, M. (2021) “In Memory of Gennady Mykhailovych Zinovjev (18.04.1941–19.10.2021)”, Ukrainian Journal of Physics, 66(11), p. 1009. doi: 10.15407/ujpe66.11.1009.