Kaliuzhnyi, V., Liubchenko, O., Tymochko, M., Olikh, Y., Kladko, V. and Belyaev, A. (2021) “Investigation of Traps in AlGaN/GaN Heterostructures by Ultrasonic Vibrations”, Ukrainian Journal of Physics, 66(12), p. 1058. doi: 10.15407/ujpe66.12.1058.