Belyaev, O., Blons’kyi, I., Brodyn, M., Vakulenko, O., Valakh, M., Kochelap, V., Poperenko, L., Rudko, G., Syzov, F., Tarasov, G. and Yukhymchuk, V. (2021) “Mykhailo Pavlovych Lisitsa (to the 100th anniversary of his birth)”, Ukrainian Journal of Physics, 66(1), p. 91. doi: 10.15407/ujpe66.1.91.