Bilous, O. I., Gavryushenko, D. A., Garamus, V. I., Gotsulskyi, V. Y., Zabashta, Y. F., Malomuzh, M. P., Klepko, V. V., Kyzyma, O. A., Kulinskyi, V. L., Kulish, M. P., Petrenko, V. I., Plevachuk, Y. O., Ryazanov, V. V., Sklyarchuk, V. M., Slisenko, V. I., Solovyov, D. V., Chalyi, O. V. and Chalyi, K. O. (2020) “To the 75th Anniversary of the Birthday of Leonid Bulavin”, Ukrainian Journal of Physics, 65(8), p. 653. Available at: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020218 (Accessed: 17 August 2022).