Bakai, O. S., Bar’yakhtar, V. G., Bulavin, L. A., Zagorodny, A. G., Loktev, V. M., Storizhko, M. Y., Shulga, M. F., Yukhnovskyi, I. R., Gusynin, V. P., Zinovjev, G. M., Pashitskii, E. A., Petrov, E. G., Jenkovszky, L. L., Kobushkin, O. P. and Kukhtin, V. V. (2020) “To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020)”, Ukrainian Journal of Physics, 65(7), p. 647. doi: 10.15407/ujpe65.7.647.