Bakai, O., Bar’yakhtar, V., Bulavin, L., Zagorodny, A., Loktev, V., Storizhko, M., Shulga, M., Yukhnovskyi, I., Gusynin, V., Zinovjev, G., Pashitskii, E., Petrov, E., Jenkovszky, L., Kobushkin, O. and Kukhtin, V. (2020) “To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020)”, Ukrainian Journal of Physics, 65(7), p. 647. doi: 10.15407/ujpe65.7.647.