Siusko, Y., Svoboda, V., Stockel, J., Garkusha, I., Solyakov, D., Girka, I., Volkov, V., Bondar, D., Kondratenko, V., Boychenko, A., Krupka, A., Boloto, D., Drozdov, D., Salmin, O. and Shchibrya, A. (2021) “Breakdown Phase in the GOLEM Tokamak and Its Impact on Plasma Performance”, Ukrainian Journal of Physics, 66(3), p. 231. doi: 10.15407/ujpe66.3.231.