Bardic, V. Y., Bulavin, L. A., Gabovych, O. M., Gavryushenko, D. A., Gotsul’skyi, V. Y., Gubanov, V. O., Dmytrenko, O. P., Yezhov, S. M., Jenkovszky, L. L., Zabashta, Y. F., Klepko, V. V., Kulish, M. P., Makara, V. A., Malomuzh, M. P., Poperenko, L. V., Ryazanov, V. V., Ushkats, M. V., Chalyi, K. O., Chalyi, O. V., Cherevko, K. V. and Yashchuk, V. P. (2020) “In Memory of Volodymyr Mykhailovych Sysoev (1948–2019)”, Ukrainian Journal of Physics, 65(1), p. 93. doi: 10.15407/ujpe65.1.93.