Bazaliy, Y. B., Bakai, O. S., Bar’yakhtar, V. G., Loktev, V. M. and Yu, L. (2019) “To the Memory of Moisei Isaakovych Kaganov”, Ukrainian Journal of Physics, 64(12), p. 1154. doi: 10.15407/ujpe64.12.1154.