Bar’yakhtar, V. G., Zagorodny, A. G., Loktev, V. M., Mryglod, I. M., Shul’ga, M. F. and Yukhnovs’kyi, I. R. (2019) “To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday”, Ukrainian Journal of Physics, 64(8), p. 776. doi: 10.15407/ujpe64.8.776.