Prokopenko, O. V., Bozhko, D. A., Tyberkevych, V. S., Chumak, A. V., Vasyuchka, V. I., Serga, A. A., Dzyapko, O., Verba, R. V., Talalaevskij, A. V., Slobodianiuk, D. V., Kobljanskyj, Y. V., Moiseienko, V. A., Sholom, S. V. and Malyshev, V. Y. (2019) “Recent Trends in Microwave Magnetism and Superconductivity”, Ukrainian Journal of Physics, 64(10), p. 888. doi: 10.15407/ujpe64.10.888.