Avdeev, M. V., Petrenko, V. I., Feoktystov, A. V., Gapon, I. V., Aksenov, V. L., V´ek´as, L. and Kopcansk´y, P. (2019) “Neutron Investigations of Ferrofluids”, Ukrainian Journal of Physics, 60(8), p. 728. doi: 10.15407/ujpe60.08.0728.