Chekhun, V. F., Chalyy, K. A., Zabashta, Y. F., Vergun, L. Y. and Batsak, B. V. (2019) “Medical Physics: Molecular Aspects”, Ukrainian Journal of Physics, 60(9), p. 892. doi: 10.15407/ujpe60.09.0892.