Bolesta, I. M., Rovetskii, I. N., Yaremko, Z. M., Karbovnyk, I. D., Velgosh, S. R., Partyka, M. V., Gloskovskaya, N. V. and Lesivtsiv, V. M. (2019) “On the Mechanism of Nanostructure Growth on the Surface of CdI2 Crystals”, Ukrainian Journal of Physics, 60(11), p. 1143. doi: 10.15407/ujpe60.11.1143.