Kudrya, V. Y., Yashchuk, V. M., Dubey, I. Y., Kovalyuk, K. I., Batsmanova, O. I., Mel’nik, V. I., Klishevich, G. V., Naumenko, A. P. and Kudrya, Y. M. (2019) “The Spectral Properties of the Telomere Fragments”, Ukrainian Journal of Physics, 61(6), p. 516. doi: 10.15407/ujpe61.06.0516.