Solomenko, O. V., Prysiazhna, O. V., Chernyak, V. Y., Lendiel, V. V., Hamazin, D. K., Martysh, E. V., Kalustova, D. O. and Prysiazhnevych, I. V. (2019) “Investigation of a Microdischarge System with the Vortex Gas Flow”, Ukrainian Journal of Physics, 61(11), p. 960. doi: 10.15407/ujpe61.11.0960.