Chudak, N., Merkotan, K., Ptashynskyy, D., Potiyenko, O., Deliyergiyev, M., Tikhonov, A., Sokhrannyi, G., Zharova, O., Berezovs’kyi, O., Voitenko, V., Volkotrub, Y., Sharph, I. and Rusov, V. (2019) “Internal States of Hadrons in Relativistic Reference Frames”, Ukrainian Journal of Physics, 61(12), p. 1033. doi: 10.15407/ujpe61.12.1033.