Zheltonozhskyi, V. O., Savrasov, A. M., Solodovnyk, K. M., Plujko, V. A., Gorbachenko, O. M. and Davydovska, O. I. (2018) “Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission”, Ukrainian Journal of Physics, 62(4), p. 285. doi: 10.15407/ujpe62.04.0285.