Zheltonozhskyi, V., Savrasov, A., Solodovnyk, K., Plujko, V., Gorbachenko, O. and Davydovska, O. (2018) “Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission”, Ukrainian Journal of Physics, 62(4), p. 285. doi: 10.15407/ujpe62.04.0285.