Yukhymchuk, V. O., Valakh, M. Y., Hreshchuk, O. M., Havrylyuk, Y. O., Yanchuk, I. B., Yefanov, A. V., Arif, R. N., Rozhin, A. G. and Skoryk, M. A. (2018) “Properties of Graphene Flakes Obtained by Treating Graphite with Ultrasound”, Ukrainian Journal of Physics, 62(5), p. 432. doi: 10.15407/ujpe62.05.0432.