Orlovskaya, S. G., Kalinchak, V. V., Shkoropado, M. S., Karimova, F. F., Chernyak, V. Y. and Vergun, O. Y. (2018) “Investigation of the Burning of Paraffin Droplets”, Ukrainian Journal of Physics, 59(4), p. 396. doi: 10.15407/ujpe59.04.0396.