Kernazhitsky, L., Shymanovska, V., Gavrilko, T., Naumov, V., Fedorenko, L., Kshnyakin, V. and Baran, J. (2018) “Laser-Excited Excitonic Luminescence of Nanocrystalline TiO2 Powder”, Ukrainian Journal of Physics, 59(3), p. 246. doi: 10.15407/ujpe59.03.0246.