Vidil, A. Y., Zavislyak, I. V. and Popov, M. O. (2018) “Relaxation at Nonlinear Ferromagnetic Resonance”, Ukrainian Journal of Physics, 59(2), p. 141. doi: 10.15407/ujpe59.02.0141.